هم او که قادر مطلق است ….

“گروه نوآوران اروپا آسیا” بنگاهی اقتصادی است که در عین توجه به سودآوری پایدار، در اندیشه کمک به توسعه کشور و بالفعل نمودن فرصت های آشکار و پنهان ملی است. همین اندیشه است که ما را برآن داشت تا با صرف منابع و تجهیز امکانات خود و با یاری گرفتن از تمامی سازمان های ملی و بین المللی اقدام به ارائه خدمات و اجرای پروژه هایی کنیم که آثار بلند مدت آن می تواند منافع هر چند کوچکی را برای دامنه وسیعی از ذی نفعان تامین کند. سپاس از آنان که در این مسیر نه چندان هموار، ما را یاری می کنند.